Yrityssopimusten sähkönmyyntiehdot

11/2018

Nämä ehdot kuuluvat liitteenä Hehku Energia Oy:n (Myyjä) ja Asiakkaan väliseen käyttöpaikkakohtaiseen sähkönmyyntisopimukseen (Sopimus). Lisäksi kullakin sähkösopimuksella on omat sopimuskohtaiset ehdot.

1. Sopimus Asiakkaan ja Myyjän välillä koostuu sähkösopimuksesta sisältäen Myyjän ehdot ja alan yleiset ehdot sähkön myynnistä (tällä hetkellä SME2014 ja STE2014). Mikäli ehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensin sopimuskohtaisia ehtoja sitten näitä ehtoja ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevia alan yleisiä sähkönmyynti- ja toimitusehtoja.

2. Asiakas valtuuttaa tällä Sopimuksella Myyjän hoitamaan sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät käytännön järjestelyt ilman erikseen tehtävää valtakirjaa.

3. Sopimusaika on Sopimuksessa mainittu aika. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti sopimusajan lopuksi, mikäli irtisanominen tapahtuu viimeistään kolme kuukautta ennen sopimusajan loppumista. Sopimusajan jälkeen alkaa uusi jakso tai alun perin sovitun mittainen sopimusaika, jollei muuta ole sovittu. Asiakas sitoutuu ostamaan sähköä myyjältä sovittuun hintaan sopimuskauden ajan.

4. Myyjällä on oikeus ennen Sopimuksen solmimista ja sen aikana tarkastaa Asiakkaan luottotiedot. Mikäli tarkastuksen perusteella Asiakkaan taloudellisessa vastuukyvyssä havaitaan puutteita ja Myyjä katsoo tarpeelliseksi, Myyjällä on oikeus milloin tahansa edellyttää riittävän vakuuden tai ennakkomaksun järjestämistä tai olemassa olevan vakuuden tai ennakkomaksun täydentämistä Myyjälle.

Vakuuden tai ennakkomaksun tulee olla riittävä Sopimuksen kokonaisriskin kattamiseksi sopimusaikana. Mikäli Asiakkaalla on useita sopimuksia Myyjän kanssa, vakuus- tai ennakkomaksutarkastelussa huomioidaan kaikki sopimukset yhtenä kokonaisuutena ja vakuutta tai ennakkomaksua voidaan käyttää minkä tahansa sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Ellei Asiakas aseta Myyjän pyynnöstä vakuutta tai maksa ennakkomaksua määräajassa, Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus. Asiakas on velvollinen maksamaan purkamishetkeen mennessä käyttämänsä sähkön sopimushintojen mukaisesti sekä mahdollisen purkamismenettelyn seurauksena aiheutuneet kustannukset (esim. jo hankitun sähkön kustannukset) sekä 14. kohdan mukaan laskettavan korvauksen sopimuksen jäljellä olevalta määräaikaisuudelta.

5. Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt Myyjän tekemän tarjouksen kirjallisesti tai suullisesti. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä Sopimuksen, vaikka Sopimus toimitetaan Myyjälle myöhemmin.

6. Sähkön toimituksen aloittaminen Sopimuksen mukaisiin käyttöpaikkoihin sovittuna päivänä edellyttää, että Asiakas toimittaa Myyjälle tätä varten tarvittavat tiedot viimeistään 21 päivää ennen sovittua toimituksen aloituspäivää. Sopimuksen mukaisen toimituksen aloittamisen edellytyksenä on myös, ettei Sopimuksen käyttöpaikalla ole sähköntoimituksen aloittamispäivänä voimassaolevaa määräaikaista sopimusta toisen sähkönmyyjän kanssa. Näiden tai vastaavien Myyjästä riippumattomien viivästyksien ilmetessä sopimus alkaa mahdollisimman pian sovitun aloituspäivämäärän jälkeen.

7. Hehku Energia voi luovuttaa sopimuksen ja sen mukaiset velvoitteet kolmannelle osapuolelle asiakkaan hyväksyntää pyytämättä. Asiakas ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

8. Hehku Energia varaa oikeuden muuttaa hintoja nykyisten viranomaismaksujen tai -määräysten muutosten seurauksena sekä muiden toimintaedellytysten muutosten ja loppukäyttäjämarkkinoiden sähkönmyyntiliiketoimintaan liittyvien muutosten seurauksena. Muuttuessaan tai käyttöön tullessaan Sopimuksen solmimisen jälkeen energiavero, arvonlisävero tai muut Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat verot ja viranomaismaksut Myyjä saa ilman ennakkoilmoitusta päivittää tällaiset tuleville laskuille. Hehku Energia voi oikaista hintaelementtejä ja sopimusehtoja ilmoittamalla tästä yhtä kuukautta etukäteen verkkosivuston hehkuenergia.fi tai ”Oma Hehku” -palvelun kautta. Hintaelementtejä voidaan oikaista edellisten 12 kuukauden kuluttajahintaindeksin muutosten mukaisesti ilman eri ilmoitusta.

9. Myyjällä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla Asiakkaalle vähintään yksi kuukausi ennen uusien ehtojen voimaantulopäivää. Tällainen ilmoitus julkaistaan internetsivuilla hehkuenergia.fi tai ilmoitetaan Asiakkaalle muulla tavalla. Niissä tapauksissa, joissa Asiakas ei halua hyväksyä muuttuneita ehtoja, Asiakkaalla on oikeus yhden kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa Sopimus.

10. Hehku Energia ei vastaa vikojen tai puutteiden seurauksena syntyneistä välillisistä vahingoista, ellei vahinko ole aiheutunut Hehku Energian törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudesta. Hehku Energian kokonaiskorvausvastuu rajoittuu 1 000,00 euroon vahinkotapausta kohden, ellei vahinko ole johtunut Hehku Energian törkeästä tuottamuksesta. Hehku Energian tekemän olennaisen laiminlyönnin yhteydessä asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi. Konkurssin yhteydessä tai tilanteessa, jossa Hehku Energian on lopetettava sähkön toimittaminen, kaikki velvoitteet päättyvät päättymispäivämäärän jälkeen. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen yhteydessä Myyjällä on kuitenkin aina oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista (mm. ennalta hankitun sähkön arvo). Sopijapuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten tuotannon keskeytymisestä tai saamatta jääneestä voitosta taikka aiheutuneesta tappiosta.

11. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti.

12. Tuotteen hinta koostuu perusmaksusta ja sähköenergian hinnasta. Sähköenergian hinta koostuu kuukausihinnasta per kWh. Hinta perustuu Myyjän sähkön ostohintaan. Ostot perustuvat kulloiseenkin markkinatilanteeseen. Myyjä tekee parhaansa saadakseen energian hankittua mahdollisimman edullisesti, mutta ei ole vastuussa markkina- ja myyntihinnan määräytymisestä. Kraft Prime ja Kraft Prime Pörssi -tuote sisältää kattohinnan, jota kuukauden myyntihinta ei ylitä missään vaiheessa. Kraft Prime Pörssi ja Kraft Pörssi sopimukset perustuvat tuntimitattuun Suomen alueen Nord Pool markkinan hintoihin ja edellyttävät tunneittain erottelevaa sähkömittaria. Sopimukseen sisältyy perusmaksu, joka on sähkönkäyttöpaikkakohtainen ja suuruudeltaan 7,99 €/kk ellei muuta ole sovittu.

13. Laskutuksen perusteena käytetään vuosikulutusarvioon perustuvaa ennakkolaskutusta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Ennakkolaskutuksessa lasku erääntyy ennen sähkön käyttöä. Maksetun ennakon ja todellisen kulutuksen välinen ero tasataan seuraavassa laskussa kulutuslukemien tultua verkkoyhtiöltä.

Asiakas maksaa Myyjälle Sopimuksen mukaiset sähkömaksut viimeistään 14. päivänä laskun päiväyksestä. Laskua koskevat muistutukset on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä kirjallisesti.

Viivästyneiden maksusuoritusten osalta Myyjällä on puuttuvien maksujen lisäksi oikeus kulloinkin Myyjän soveltamaan viivästyskorkoon eräpäivästä alkaen samoin kuin korvaukseen viivästyksestä aiheutuvista kuluista, joihin luetaan myös muistutus- ja perinnän täytäntöönpanokulut.

Mikäli Asiakas laiminlyö erääntyneiden maksujen taikka vakuuksien tai ennakkomaksun suorittamisen, Myyjällä on oikeus keskeyttää sähköntoimitus Asiakkaalle. Myyjällä on lisäksi oikeus keskeyttää sähkön toimitus, mikäli Asiakas muulla tavoin oleellisesti laiminlyö sopimusehtojen noudattamisen. Ennen sähköntoimituksen keskeyttämistä Asiakkaalla on 7 päivää aikaa katkaisuvaroituksesta suorittaa maksu ennen kuin sähköntoimitus keskeytetään.

Mikäli Myyjällä on edellisen kappaleen perusteella oikeus keskeyttää sähköntoimitus, Myyjällä on oikeus myös purkaa Sopimus.

Mikäli Asiakas on erikseen Myyjän kanssa sopinut sähkönsiirron ja -myynnin yhdistämisestä samalle laskulle, laskutetun sähkönsiirron erittely toimitetaan Asiakkaalle pyynnöstä.

14. Määräaikaiset sopimukset ovat sitovia koko sopimuskauden ajan. Jos Asiakas haluaa irtisanoa määräaikaisen Sopimuksen ennenaikaisesti tai laiminlyö maksuvelvoitteensa, niin että Sopimus puretaan, Myyjällä on alan ehtojen lisäksi oikeus saada taloudellista korvausta Asiakkaalta. Asiakkaan tulee kattaa kaikki taloudelliset tappiot, jotka Myyjälle on aiheutunut sopimusrikkeestä. Suora tappio lasketaan yleisten korvausvaatimusmenetelmien mukaan ja on vähintään 3,00 snt/kWh määräaikaisen sopimuskauden loppuajan arvioidulle sähkönkulutukselle, kuitenkin vähintään 600 euroa per käyttöpaikka.

15. Sopimusta koskevat ilmoitukset. Myyjä lähettää Sopimusta koskevat ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakas vastaa yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

Asiakas on velvollinen viimeistään 3 vuorokauden kuluessa ilmoittamaan Myyjälle yhtiön omistuksessa ja oikeudellisessa asemassa tapahtuvat muutokset, kuten yritysmuodon muutokset, sulautuminen tai jakautuminen. Yhtiön selvitystilaan asettamista tai yrityssaneerausta koskevan hakemuksen jättämisestä Asiakkaan on ilmoitettava Myyjälle viimeistään hakemusta seuraavana arkipäivänä.

16. Puheluiden nauhoittaminen. Myyjällä on oikeus nauhoittaa Sopimuksen toteutukseen liittyviä puheluita.

17. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.